Spiegel van Roermond 2005 nr. 13

Inhoudsopgave

Mr. H. van der Bruggen

 • 9 Bij het dertiende jaarboek voor Roermond

Mr. H. van der Bruggen, mr. J. Daniels en drs. J. Tierolff

 • 10 Bij een tweehonderdjarig jubileum 1804-2004. De Groote Sociëteit en de Sociëteit Concordia in Roermond
 • . Ontstaan, oprichting en eerste jaren
  • 11 Inleiding
  • 11 Het begin
  • 12 De Emulatie
  • 12 De Verlichting
  • 13 De Suepsociëteit
  • 15 De Franse revolutiejaren
  • 15 De opleving
  • 16 De relatie met het verleden
  • 17 Het Groot Huis op de Markt
  • 19 Van verlichte politiek tot politieke agitatie
 • 20  Sociëteit en maatschappij in de 19e eeuw
  • 20 1839-1849 Roermondse sociëteitsruzies in nationaal perspectief
  • 26 Oprichting van Amicitia in 1848
  • 27 Een gouden jubileum
  • 29 Waardering, Feesten, Ongenoegen
  • 31 Verzuiling en ruzie
  • 34 Weldadigheid als liberale wraak
 • 35 Aspecten van sociëteitsleven in de 19e eeuw
  • 35 Nieuwe gebouwen, nieuwe kasteleins
  • 36 Beslotenheid
  • 37 La belle Jeunesse
  • 38 De jaren tachtig
  • 39 La lecture des papiers publics
  • 40 Koninklijke erkenning
 • 40 Aanvang 20 e eeuw
  • 40 Het tijdperk Van den Borne en het vergunningenconflict
  • 41 Publieksevenementen na honderd jaar
  • 42 Bloei en terugval
 • 45 Noten
 • 51 Verantwoording
 • 51 Met dank aan

Drs. S. Loven-van Esser

 • 52 De Vincentius Vereniging in Roermond, 1859-2000. Deel II De Bijzondere Raad en de diverse conferenties, 1925-2000
 • 53 Periode 1925-1946
 • 54 Het liefdewerk schoolvoeding
 • 55 Het liefdewerk werkverschaffing
 • 57 Rad van Avontuur
 • 59 Periode 1946-1971
 • 65 Periode 1972-2000
 • 66 Het Magazijn
 • 69 Tot slot
 • 69 Noten
 • 70 Literatuur
 • 71 Geraadpleegde archieven

Dr. G. Linssen

 • 72 Max Bongaerts, 1875-1959
 • 73 Inleiding
 • 73 Familieachtergrond
  • 73 Bongaerts
  • 75 Spielmans
  • 76 Bongaerts-Spielmans
 • 76  Opleiding
  • 76 Openbare Lagere School
  • 77 Rijks HBS
  • 79 Polytechnische School Technische Universiteit Delft
 • 80 Het gezin Bongaerts-Guljé
 • 80 Guljé
  • 81 Gezinsuitbreiding
  • 82 Wonen in Den Haag
 • 83  Rijkswaterstaat
  • 83 Keuze
  • 83 Carrière
   • 83 Aspirant-ingenieur
   • 84 Van ingenieur tweede klasse tot hoofdingenieur
   • 85 Civiel-ingenieursbureau
 • 85 Politieke Basis
  • 85 Geworteld in Roermond
  • 86 Politicus
   • 86 De vorming van een katholieke partij
   • 87 Confessie en coalitie
 • 89 verkiezingen van 1913
  • 89 Twee kemphanen
  • 89 Verkiezingsstrijd
 • 90 Lid van De Tweede Kamer
  • 90 Start
  • 90 Politieke partijposities tijdens het interbellum
  • 90 Het Scheidingsverdrag van 1839
  • 91 Revolutiepoging
   • 91 Rode onrust alom
   • 92 Houtrust en Malieveld
  • 92 Limburgers tegenover elkaar
   • 92 Niet bij België
   • 92 Nolens en Bongaerts versus Van Groenendael
  • 95 Tweede Kamercommissies
   • 95 – Ministerie van Arbeid
   • 95 Leger en vloot
   • 95 – Openbare Werken
   • 95 Buitenlandse zaken
  • 96 Rechten van vrouwen
 • 96 Nevenwerkzaamheden
  • 96 Algemeen
  • 96 Waterstaatszaken
   • 96 Kustverdediging
   • 97 Zuiderzee
   • 98 Waterstaatswetgeving
  • 98 Energie
   • 98 Mijnraad
   • 99 Energieraad
   • 99 Spaarbekkenkrachtwerk Zuid Limburg
  • 99 Vervoersproblemen
   • 99 Staatscommissie inzake het vervoersvraagstuk
   • 100 Tramwegen
  • 101 Overheidsinstellingen
   • 101 Statistiek
   • 101 Centraal Stembureau
  • 101 Sociale Activiteiten 101
   • 101 Vluchtelingenwerk 101
   • 101 Katholiek Ziekenhuis Sint Johannes de Deo
   • 101 Katholieke verkenners
   • 101 Arbeidsbemiddeling
   • 101 Aansprakelijkheidsverzekering
  • 102 Educatie, Onderwijs en Onderzoek
   • 102 RK Leergangen Fontys hogescholen
   • 102 Leerstoel Spaans aan de Universiteit van Utrecht
   • 103 Katholieke Wetenschappelijke Vereeniging Thijmgenootschap
   • 103 RK Handelshoogeschool Universiteit van Tilburg
   • 103 Economisch Technologische Instituten
  • 105 Bedrijfsleven
  • 105 Het Centrum
   • 105 Maas- en Roerbode
   • 105 Stoomvaartmaatschappij ‘Zeeland’
   • 105 Middenstandsbank/lNG
   • 105 Machinefabriek en Grofsmederij v/h Van Egmond &Co
 • 106 Minister van Waterstaat
  • 106 Ministeriabel
  • 106 Het voorspel
  • 107 De verkiezingen van 1925
  • 108 Leden van het eerste kabinet Colijn
  • 109 Levensduur van het kabinet
  • 110 Maaskanalisatie
  • 112 Julianakanaal
  • 112 Peelmijnveld, Mijnveld Vlodrop en de dr. Poelsschicht
  • 113 Reorganisatie van Rijkswaterstaat
  • 113 Rijkswegenplan
  • 114 Poging tot verbreding van De PTT-Top
  • 115 Omroepbestel in wording
  • 116 De val van het kabinet
  • 117 Terug naar de Tweede Kamer
 • 118 Slot
  • 118 Nadagen
  • 118 Eerbewijzen
  • 119 Epiloog
 • 120 Noten
 • 131 Publicaties van ir. M.C.E. Bongaerts
 • 131 Bronnen illustraties
 • 132 Bronnen
 • 132 Met dank aan
 • 132 Volledige inhoudsopgave

Drs. C. Houben

 • 134 Sporen van vrijmetselarij in 19e eeuws Roermond
 • 135 Inleiding
 • 136 Een stukje voorgeschiedenis
 • 137 Achtergrondinformatie
 • 137 Frankrijk
 • 138 België
 • 139 Nederland
 • 139 Roermond en de vrijmetselarij
 • 141 De eerste loge
 • 142 De aanvragers en andere logeleden
 • 143 De jonge loge en de Kerk
 • 148 Verder reilen en zeilen van de eerste loge
 • 151 Opheffing van de eerste loge
 • 152 Plaats van samenkomst
 • 152 Poging tot heroprichting van de vroegere loge
 • 154 Noten
 • 158 Bronnen en literatuur
 • 159 Met dank aan

Drs. A. Estourgie

 • 160 Roermond, brandpunt van de neogotiek
 • 161 Inleiding
 • 161 Nationale en internationale omstandigheden
 • 163 Roermond de kunststad?
 • 165 Cuypers als spin in het Roermondse web
 • 170 De St. Christoffelkathedraal als casus
 • 171 Vallen en opbouwen
  • 171 Een korte geschiedenis van de kathedraal
 • 172 De ‘verneogotisering’ van de kathedraal
  • 172 Van Schoubroek
  • 173 Nicolas en zonen
  • 175 Cuypers-(Stoltzenberg)
  • 177 Jos. Thissen & Zonen, Gebrs. franssen, Th. Cox
  • 179 Windhausen
  • 180 Weber
  • 181 Oor en zonen
  • 182 Lenaerts en Houtermans
 • 183 Conclusie
 • 183 Noten

W. Schulpen

 • 186 De ‘gefluisterde’ schilderkunst van Leo Franssen
 • 188 Joep Nicolas als ontdekker
 • 189 Lovende kritieken landelijke pers
 • 191 Trouw aan het impressionisme
 • 192 Vrouw Lily als favoriet naaktmodel
 • 194 Dood doorkruist schrijversambitie
 • 195 Aristocraat met cynische humor
 • 195 Noten

Annemieke Broeke, Ton Lupak

 • 196 Werkzaamheden archeologie Roermond 2003
 • Jaarverslag gemeentelijke werkgroep archeologie Roermond 2003
 • 197 Inleiding
 • 197 Samenstelling
 • 197 Werkzaamheden
 • 197 Opgravingen
 • 198 Inleiding
 • 198 Samenstelling
 • 198 Waarnemingen en werkzaamheden
 • 198 Molenstraat
 • 198 Roerkade/Roersingel
 • 200 Molenstraat/Roersingel
 • 200 Jesuïtenstraat/Lindanusstraat
 • 200 Bethlehemstraat
 • 201 Hamstraat 48-50-52
 • 201 Wilhelminasingel 3a
 • 201 Swalmerstraat 11

Stichting Rura

 • 202 Jaarverslag van de Stichting Rura 2004
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-7491819-39', 'auto'); ga('send', 'pageview');