Aanvullingen en errata op de Roermondse stadsgeschiedenis Roermond- Biografie van een stad en haar bewoners, auteur Peter Nissen en medeauteur Hein van der Bruggen

 

Pagina 3: 1e kolom laatste regel en 2e kolom boven: lees Willem van Horne, tevens heer van Altena.

Pagina 20: onderzoek door Leo Verhart heeft uitgewezen dat er in het huidige Asselt op de locatie van het Rozenkerkje geen Karolingische curtis met voorhof noch een Noormannenkamp hebben gelegen. Verhart, ‘Geen Noormannen te bekennen. De archeologische bewijzen voor hun aanwezigheid bij het Dionysiuskerkje in Asselt’, in: SvR nr. 27 (2019) 58-79.

Pagina 21: Pagina 21: van belang zijnde literatuur: Janneke Zuyderwyk, De Karolingische Zilverschat van Roermond, scriptie gepubliceerd op: www.academia.eu; Leo Verhart, ‘De Karolingische zilverschat uit Roermond’, in: SvR nr. 25 (2017) 72-83.

Pagina 48: de plattegrond van de Munsterabdij is afkomstig uit: Mekking, A., ‘De Munsterabdij te Roermond en haar zogenaamde refectorium tot omstreeks 1500’, De Maasgouw 93 (1974), 97-114.

Pagina 49, 88, 199, 243, 324: De bronverwijzing naar de kaart uit 1815 van Van Aefferden op deze pagina’s is niet juist en moet luiden: Nationaal Archief, Inventaris van het eerste en tweede supplement der verzameling Binnenlandse Kaarten Hingman, Eerste supplement Hingman, nr. 4327.

Pagina 52: onderschrift bij overeenkomst van 25 maart 1277. Lees: ‘Op basis van een overeenkomst (…)’.

Pagina 53: wijzig onderschrift onderste foto stadsmuur: Foto: Chris Meys. Het onderzoek werd uitgevoerd door Grontmij.

Pagina 63: 1e kolom, 4e en 5e regel : Ook voorafgaand aan 1824 was er een brug over de Hambeek.

Pagina 68: voeg toe aan onderschrift foto lakenloodjes: Foto Hennie Retera.

Pagina 79: Roermond is nog tot in het jaar 1669 blijven gelden als lid van de Hanze, hoewel dat lidmaatschap al vanaf het einde van de zestiende eeuw nog maar weinig inhoud had. Van belang zijnde literatuur: Hein van der Bruggen, ‘Hanzestad Roermond. De groei van Roermond als stad van handel en nijverheid in de late middeleeuwen’, in: SvR nr. 26 (2018) 10-37.

Pagina 80: de leden van de familie Montefia (of Montefya) waren afkomstig uit Montefia in de huidige Italiaanse provincie Asti. Volgens regest 142 van het Oud-archief van Roermond (gebaseerd op inv.nr. 345, p. 72-73 en inv.nr. 427) was de vader van Johannes en Obertijn de Montefya afkomstig uit het bisdom Asti. De stadstaat Asti was lid van de Noord-Italiaanse Lombardische Liga.

Pagina 111: voeg toe onderschrift foto zijaltaar: Triptiek van Albin Windhausen.

Pagina 126: zie voor de meester van Elsloo: Gerard Venner: ‘De herkomst van de Sint-Anna te Drieën in de parochiekerk te Elsloo: een reconstructie van de geschiedenis van een referentiebeeld’ en ‘Beeldsnijders en andere kunstenaars in Roermondse en Venlose bronnen’ in: F. Peters (red.) Masterly Hand, Interdisciplary Research on the Late-Medieval Sculptor(s) master of Elsloo in an International Perspective, (Brussel 2013), 49-64 respectievelijk 65-92.

Pagina 142: voeg toe aan onderschrift afbeelding Filips de Goede: Foto: Hugo Martens.

Pagina 156: op p. 156-157 staat: ‘Aan de herbouw van de St.-Christoffelkerk [na de brand van 1554] werd door de ambachtsgilden bijgedragen, terwijl waarschijnlijk de drie andere hoofdsteden van het hertogdom elk een raam aan de kerk schonken.’ Maar in werkelijkheid schonken de stad Roermond (niet de ambachten, maar de magistraat) en de drie andere hoofdsteden alle vier een
raam. Bron: GAR, OAR, inv.nr. 2 (donderdagse protocollen), fol. 241v; OAR, inv.nr. 129 (brieven).

Pagina 173: In het onderschrift bij de afbeelding dient de datum van belegering te zijn: 22 juli 1572.

Pagina 221: gelet op de toenemende niet-inschrijving in het burgerboek bij vestiging of versoepeling van de eisen van het burgerrecht, is het bepalen van trends op basis van dat burgerboek niet goed mogelijk.

Pagina 225: bij de vermelding van de Oostenrijkse landsvorsten is ten onrechte niet vermeld dat keizer Leopold I werd opgevolgd door zijn zoon Jozef I (1705-1711). In 1711 werd Jozef I opgevolgd door Karel IV, tweede zoon van Leopold I.

Pagina 232: de opmerking over ‘de geest van de Verlichting die tegen het eind van de achttiende eeuw door Europa, en ook een beetje door Roermond, waarde’ is achterhaald. Verwezen wordt naar de publicatie: Hein van der Bruggen, ‘Een Roermonds Lofdicht uit 1787 op de Verlichting. De opkomst van sociëteiten in Roermond’, in: SvR nr. 23 (2015) 76-99.

Pagina 250: tijdens de Zevenjarige Oorlog stond Rusland niet aan de kant van Pruisen, maar streed het juist tegen dat land.

Pagina 262: 1e kolom, 16e regel van boven, lees in plaats van W. Fouquet: M. Tronquet.

Pagina 264: Het pand Kraanpoort 1 heeft vroeger de naam gehad: ‘De Waag’ Daar zetelde het schippers- en huurvaarders-gaffel van de Sint-Nicolaes-broederschap. Het was eeuwenlang het trefpunt van de schippers en huurvaarders. Ook was daar over geruime tijd de Stadswaag gevestigd. Het woonhuis van burgemeester Jan Baptist Sijben met de naam ‘In den Hemel’ is het pand Kraanpoort 7.

Pagina 265: voeg toe aan onderschrift afbeelding: Brussel, ARAB, prentencollectie.

Pagina 283: voeg toe aan onderschrift bij de afbeelding van Nicolaas Smits: Gravure van Jan Michiel Dionisy.

Pagina 283: wijzig in onderschrift afbeelding van Maria Christina van Oostenrijk en Albert Casimir van Saksen de datum van hun bezoek: 22 september 1791.

Pagina 304: De juiste naam van de tekenaar van de afbeelding is P.A.J. Goetsbloets.

Pagina 334: 1e kolom, 24e regel van boven: voeg toe achter ‘katoenen stoffen’: Mathis Jacobs, J.A. Engels en H. Lungen,

Pagina 334: 1e kolom, 31e regel van boven, voeg toe achter ‘Van Pelt & Comp.: Verder waren er de firma’s Claus en Engels.

Pagina 361: De Eintritts-Karte voor een lid van de Frankfurter Nationalversammlung is in feite een toegangskaart voor het zogenaamde Frankfurter Vorparlament, een groep niet-gekozen ‘Honoriatioren’ die vanaf 31 maart 1848 enkele dagen bijeenkwam om de Nationalversammlung voor te bereiden. De vermelde Geheimrat Rau uit Heidelberg is nooit lid van de Nationalversammlung geweest.

Pagina 371: noot 14 laatste regel, lees: Daniels.

Pagina 381: Het episcopaat van mgr. Paredis ving aan in 1840.

Pagina 461: Pagina 461: 1e kolom, 4e regel van boven: vervang de volzin die aan het slot van de regel begint, als volgt: ‘In 1895 werden de eerste woningen gebouwd aan het Deemsel (later dr. Leursstraat) en nabij de Veelading, in de volksmond ‘Euver de Breer’, aan de westzijde van de spoorlijn’. Voeg aan noot 325 toe: Evers, ‘Start’, 42.

Pagina 466: voeg toe aan onderschrift schilderij mgr. Driessen: Foto: Frans Linssen.

Pagina 475: 1e kolom 6e regel van onderen, lees als eerste datum uitvoering Schinderhannes: 26 december 1865.

Pagina 478: corrigeer onderschrift foto wielerbaan: In 1938 is de baan gesloopt.

Pagina 497: 2e kolom, lees in plaats van New York Times: Times.

Pagina 502: corrigeer onderschrift bij foto Max Behretz:  datum executie: 24 september 1942.

Pagina 503: Pagina 503: voeg één naam toe en corrigeer de andere als volgt:
• J.P.H. (Jacques) Frenken, overleden op 10 juni 1944 te Amsterdam.
• P.J. (Peter Josef) Fuchs, overleden 26 december 1944 te Niederkrüchten.
• Pater F.M.J. (Frans Marie Joseph) Helwegen, overleden 13 februari 1945 te Buchenwald.
• Albert Reulen, overleden op 10 juni 1944 te Amsterdam.
• J.L. (Jan) Rietjens, overleden op 22 maart 1945 te Hunswinkel.
• Ludovicus W.H. (Louis) Rietjens, overleden op 6 april 1945 te Hunswinkel.
• J.H. (Jacqueline) Smeets-Hendrickx, overleden op 19 februari 1945 te Ravensbrück.

Pagina 504: voeg toe in de lijst van verzetsstrijders: Remko Roosjen, pilotenhelper.

Pagina 506: 1e kolom, 10e en 11e regel: De juiste datum is: 22 november 1944.

Pagina 507: Onderschrift afbeelding: De toren van de kathedraal werd in de loop van de dag op 28 februari 1945 opgeblazen.

Pagina 508: De foto linksonder toont religieuzen die eind 1944 bij boeren buiten Roermond voedsel zijn gaan halen. Het is echter geen foto van de evacuatie.

Pagina 518: De ingebruikname van de nieuwe Maasbrug vond plaats in 1962.

Pagina 539: 1e kolom 12e regel van onderen, voeg toe achter ‘Vrije Akademie’: en uit de Streekmuziekschool.

Pagina 570: noot 90: De artikelen van Verhagen zijn gepubliceerd in Nederlands Jazz Archief bulletin, nr. 47, maart 2003, 32-38; nr. 49.september 2003, 28-36; nr.52, juni 2004, 30-34.

Bibliografie:

Pagina 610: wijzig de jaargangnummers in de volgende vermeldingen:

Smeets, M.K.J., ‘Archivaris Jan-Baptist Sivré (1818-1889) en het Rijks- en Gemeente-archief te Roermond’, verschenen in De Maasgouw 67 (1948) 2-5 en 25-28.

Smeets, M.K.J., ‘De afbraak van de Munsterabdij te Roermond, verschenen in De Maasgouw 77 (1958) 141-148.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-7491819-39', 'auto'); ga('send', 'pageview');